Vlonderschroeven
Geen artikelen € 0,00  |  Bestellen
Help  |  Inloggen  |  Registreren

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VLONDERSCHROEVEN.COM

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Vlonderschroeven.com aanbiedingen, alle opdrachten aan Vlonderschroeven.com verstrekt en alle contracten/transacties met Vlonderschroeven.com gesloten, tenzij beide partijen schriftelijk hebben verklaard dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn op hun contractuele verhouding. Wijzigingen zijn alleen toegestaan bij schriftelijke toestemming van beide partijen.

2. Eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Vlonderschroeven.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Indien Vlonderschroeven.com schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.

4. Op mondelinge mededelingen en/of toezeggingen van directie en/of personeelsleden van Vlonderschroeven.com kan slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Vlonderschroeven.com nadien schriftelijk zijn bevestigd.

5. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bepalingen, welke afzonderlijk en schriftelijk door Vlonderschroeven.com zijn overeengekomen, hebben altijd voorrang op deze voorwaarden.

 

Artikel 2. Aanbieding, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst.

 

1. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook (inclusief alle bijlagen) zijn een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht en bewerkstelligen op geen enkele manier een bindend contract. Vlonderschroeven.com zal niet verplicht zijn een opdracht na te komen die niet schriftelijk door haar is aanvaard/ bevestigd.

2.Een dergelijke aanvaarding zal Vlonderschroeven.com niet verplichten om meer na te komen dan deze algemene voorwaarden vermelden, of -indien zulks minder ver strekt- dan dat in de aanbieding van Vlonderschroeven.com is verwoord, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Vlonderschroeven.com schriftelijke aanvaarding van de order doet een overeenkomst tot stand komen en de wederpartij zal daaraan gebonden zijn.

4. Tekeningen en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van Vlonderschroeven.com en mogen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten De wederpartij is aansprakelijk voor schade, welke Vlonderschroeven.com zal lijden ten gevolge van overtreding van het hierboven in dit onderdeel omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op eerste aanvraag franco en onbeschadigd worden teruggezonden.

5. Tenzij schriftelijk door Vlonderschroeven.com te kennen is gegeven als te zijn ingetrokken, zijn de aanbiedingen van Vlonderschroeven.com te aanvaarden gedurende de periode zoals in de aanbieding aangegeven of, indien geen periode is aangegeven, gedurende 30 dagen na de datum waarop de aanbieding is aangevangen.

6. Alle informatie ter zake de producten van Vlonderschroeven.com in advertenties, brochures en prijslijsten zijn bij benadering en dienen niet beschouwd te worden als aanbieding of bindend in enig ander opzicht. Informatie kan tevens onderhevig zijn aan wijzigingen, zonder enig nadere kennisgeving.

7. Vlonderschroeven.com behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

8. De kosten verbonden aan het uitbrengen van aanbiedingen en de daarbij behorende bescheiden zullen indien de opdracht aan Vlonderschroeven.com wordt verstrekt niet in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen kunnen deze kosten wel in rekening worden gebracht
9. Vlonderschroeven.com is te allen tijde gerechtigd zijn medecontractant te verzoeken om voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Vlonderschroeven.com is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat aan dit verzoek is voldaan, zonder tot enigerlei schadevergoeding uit hoofde van deze opschorting gehouden te zijn.
10. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, is wederpartij, onverminderd het recht van Vlonderschroeven.com op een volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst, hierna genoemde annuleringskosten verschuldigd:

- 10 % van de orderprijs (incl. BTW) bij annulering binnen 5 werkdagen na datum orderbevestiging;

- 25 % van de orderprijs (incl. BTW) bij annulering binnen 10 werkdagen na datum orderbevestiging;

- 75 % van de orderprijs (incl. BTW) bij annulering binnen 15 werkdagen na datum orderbevestiging;

- 95 % van de orderprijs (incl. BTW) bij annulering binnen 20 werkdagen na datum orderbevestiging.

11. Vlonderschroeven.com is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% van de orderprijs (incl.BTW) te vragen.


Artikel 3. Prijzen

 

1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Vlonderschroeven.com:

- Gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

- Exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,

- Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, montage en inwerkingstelling,

- Vermeld in Nederlandse valuta of Euro. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenbepalende factoren op het moment van aanbieding. Vlonderschroeven.com behoudt zich het recht voor alle na dato van aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostenbepalende factoren, aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.

3. Inhet geval dat Vlonderschroeven.com overeenkomstig het bovenstaande een verhoogde prijs in rekening brengt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien het gaat om een prijsverhoging binnen 3 maanden na het besluit van de overeenkomst. Vlonderschroeven.com en/of de wederpartij kunnen aan een dergelijke ontbinding geen recht op schadevergoeding ontlenen.

4. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijdens wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij.

5. Voor leveringen met een verkoopwaarde van minder dan € 150,00(excl. BTW) wordt een toeslag voor administratiekosten doorberekend aan de wederpartij.

6. Vlonderschroeven.com is gemachtigd om kredietbeperkingstoeslag van 2% van de nettowaarde excl. BTW in rekening te brengen. Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is deze toeslag niet verschuldigd.

 

Artikel 4. Levering

 

1. De door Vlonderschroeven.com opgegeven levertijden gelden als steeds bij benadering opgegeven. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de wederpartij bevoegd om Vlonderschroeven.com bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan Vlonderschroeven.com aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

2. Zodanige overschrijding van de termijn geeft de wederpartij geen recht de bestelling te annuleren, op te schorten of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren dan wel de gesloten overeenkomst te ontbinden noch verplicht dit Vlonderschroeven.com tot schadevergoeding, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

3. Indien een voorschotbetaling aan Vlonderschroeven.com benodigd is bij het plaatsen van een opdracht door de wederpartij dan zal de leveringstermijn pas beginnen vanaf de datum waarop een dergelijke betaling door Vlonderschroeven.com is ontvangen.

4. Indien een levertijd is overeengekomen, is deze gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk doorbestelde en te bestellen materialen en/of goederen. Overmacht, terrorisme, oorlog, burgeroproer, brand, overstromingen, staatsinterventies confiscatie, stakingen, uitsluiting van werknemers, alsmede enige andere oorzaken buiten de invloedssfeer van Vlonderschroeven.com om zullen Vlonderschroeven.com in ieder geval ontheffen van iedere verplichting om te voldoen aan de overeengekomen leveringstermijn gedurende de periode dat de betreffende belemmering voortduurt.

5. De door Vlonderschroeven.com verkochte goederen worden afgeleverd vanaf de magazijnen en/of opslagplaatsen waarin zij zich bij het aangaan van de overeenkomst bevinden. Wanneer de goederen de magazijnen en/of opslagplaatsen hebben verlaten, heeft Vlonderschroeven aan zijn leveringsplicht voldaan en zijn de goederen voor risico van de wederpartij.

6. Indien wederpartij van Vlonderschroeven.com weigert goederen te accepteren of indien levering van goederen om andere redenen zijdens wederpartij niet mogelijk is, zijn de kosten van retourvracht, opslag etc. voor rekening van wederpartij, die in dat geval geen nieuwe levering kan vorderen alvorens al deze kosten te hebben voldaan.

7. Speciaal bestelde goederen, maatwerk voor de wederpartij, kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 5. Overgaan van risico en eigendom

 

1. Direct na levering voornoemd, gaat het risico voor alle directe en indirecte schade betreffende de goederen over naar de wederpartij, tenzij de schade bewezen kan worden als te zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens Vlonderschroeven.com. In dat laatste geval dient de wederpartij Vlonderschroeven.com daarvan schriftelijk kennis te hebben gegeven binnen 8 werkdagen nadat zij van de schade op de hoogte is dan wel redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen zijn.

2. De wederpartij zal niet het recht hebben de goederen aan derden te verkopen of hen de goederen als zekerheid aan te bieden of anderszins te belasten met enig recht ten gunste van een derde, totdat het betalingsschema volledig is nagekomen en alle aansprakelijkheden ten opzichte van Vlonderschroeven.com zijn opgeheven.

 

Artikel 6. Transport/risico

 

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Vlonderschroeven.com is verstrekt, door Vlonderschroeven.com als goed koopman bepaald.

2. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3. Vlonderschroeven.com is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.

4. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht. Het transport wordt door Vlonderschroeven.com verzekerd.

 

Artikel 7. Montage en inwerkingstelling

 

1. Inde koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend. Heeft Vlonderschroeven.com zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde machine(s) verplicht, dan aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machine(s), indien:

- montage en inwerkingstelling geschiedt volgens haar aanwijzing, waarbij zij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten van logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de wederpartij.
- de omstandigheden (in de ruimste zin van het woord)

ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de machine(s) moet(en) worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.

2. Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de wederpartij, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van wederpartij.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door Vlonderschroeven.com geleverde zaken blijven eigendom van Vlonderschroeven.com totdat wederpartij/koper alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door Vlonderschroeven.com aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

2. Ook na levering blijven de nog niet verwerkte en aan derden doorgeleverde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, het eigendom van Vlonderschroeven.com en wordt de wederpartij geacht de goederen voor Vlonderschroeven.com te houden, zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen jegens Vlonderschroeven.com als bepaald in lid 1 van dit artikel.

3. De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming van de goederen.

4. Indien de wederpartij de door Vlonderschroeven.com geleverde goederen vervreemdt, draagt zij Vlonderschroeven.com reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden.

Vlonderschroeven.com kan verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers meedeelt en Vlonderschroeven.com alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van de rechten van Vlonderschroeven.com.

5. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, heeft Vlonderschroeven.com het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom van Vlonderschroeven.com terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd Vlonderschroeven.com rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Vlonderschroeven.com op de wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar.

6. Ingeval van niet-tijdige betaling is de wederpartij verplicht de nog voorradige goederen op eerste aanmaning aan Vlonderschroeven.com terug te zenden. Wederpartij zal bij terugneming door Vlonderschroeven.com worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger is dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Deze kosten worden gesteld op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

7. De eventuele uitoefening door Vlonderschroeven.com van de rechten, haar toekomend op grond van het eigendomsvoorbehoud, waaronder het eventueel leggen van beslag op de goederen kan geenszins worden beschouwd als een handeling opleverende ontbinding van de overeenkomst.

8. Het eigendomsvoorbehoud van Vlonderschroeven.com blijft bestaan indien Vlonderschroeven.com uit anderen hoofde nog een vordering heeft op de wederpartij.

 

Artikel 9. Betaling

 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Vlonderschroeven.com aangewezen bankrekening, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op het bankafschrift van Vlonderschroeven.com aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele renten en door Vlonderschroeven.com gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Alle betalingen dienen te worden verricht zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking. Indien betalingen niet punctueel zijn verricht op de overeengekomen datum en er een verzoek tot faillietverklaring is ingediend, of procedures zijn aanhangig gemaakt ter zake liquidatie of opheffen van de onderneming van de afnemer, zal de vordering voor algehele betaling direct opeisbaar worden met voorbehoud van alle rechten welke Vlonderschroeven.com toekomen.

4. Iedere vordering met betrekking tot aflevering of tenuitvoerlegging van een order zal de wederpartij niet ontheffen van haar verplichting tot betaling op de wijze zoals overeengekomen.

5. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Vlonderschroeven.com worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van de wederpartij. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten van 15 % over de hoofdsom met een minimum van

45 Euro, één en ander onverminderd het recht van Vlonderschroeven.com om de hogere werkelijke schade te vorderen.

6. Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd.

7. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

 

Artikel 10. Kwaliteit

 

1. Alle producten van Vlonderschroeven.com zijn nauwkeurig geïnspecteerd en zijn onderworpen aan standaardtesten alvorens verzending plaatsvindt. Indien andere testen dan voornoemde, inclusief proeftesten, gewenst zijn, en niet in de offerte zijn gespecificeerd, dan zal daarvoor een rekening worden opgemaakt.

In het geval van enige vertraging veroorzaakt door het afwezig zijn van de wederpartij bij testen, procedures, of bij het uitvoeren van enige inspectie zoals gewenst, zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor alle gemaakte kosten alsmede voor de kosten van een nieuwe proeftest.

2. Alle voorspellingen van prestaties zoals door Vlonderschroeven.com gegeven zijn gebaseerd op de ervaring van Vlonderschroeven.com en wat Vlonderschroeven.com verwacht als uitkomst te krijgen op grond van haar eigen proefnemingen. Vlonderschroeven.com zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor schade vanwege het niet kunnen voldoen aan de gegeven verwachtingen, tenzij Vlonderschroeven.com specifiek schriftelijk heeft gegarandeerd dat de prestatieverwachtingen onderhevig zijn aan algemeen erkende toleranties welke toepasbaar zijn op dergelijke verwachtingen.

3. Indien de prestatieverwachtingen zoals verkregen uit de gespecificeerde proefnemingen buiten de acceptatiegrenzen zoals gespecificeerd in het contract gaan, wordt aan Vlonderschroeven.com een redelijke tijd en de mogelijkheid gegeven om de prestatie te rectificeren; pas hierna wordt de wederpartij gerechtigd de goederen te weigeren, en zal Vlonderschroeven.com iedere som zoals betaald door de wederpartij tot de datum van voornoemde weigering terugbetalen.

4. De wederpartij is verantwoordelijk voor het feit dat de goederen zoals besteld genoegzaam en toepasbaar zijn voor het doel van wederpartij behalve indien en voor zover de vereisten van wederpartij in overeenstemming zijn met het schriftelijk advies van Vlonderschroeven.com.

 

Artikel 11. Keuring

 

1. Indien is overeengekomen, dat de wederpartij de goederen ter plaatse van Vlonderschroeven.com dan wel ter plaatse van de wederpartij of elders (doet) keuren of inspecteren en zij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 werkdagen, nadat zij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of haar die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de wederpartij te zijn aanvaard.

2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 12. Reclames

 

1. Door Vlonderschroeven.com geleverde goederen dienen door de wederpartij direct na ontvangst te worden onderzocht. Zichtbare gebreken bij afleveringen binnen Nederland dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij Vlonderschroeven.com te worden gereclameerd. In deze reclame dient nauwkeurig te worden aangegeven de aard en grond der klachten.

2. Voor wat betreft afleveringen buiten Nederland geldt voor zichtbare gebreken bij afleveringen een reclametermijn van 15 dagen na ontvangst.

3. Reclames betreffende verborgen gebreken moeten ingediend worden binnen 14 dagen (Nederland) respectievelijk 21 dagen (buitenland) na het ontdekken van het verborgen gebrek, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is indien het

verborgen gebrek wordt ontdekt na een tijdsverloop van vier maanden na aflevering.

4. Kleine, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, het gewicht en dergelijke komen niet voor reclame in aanmerking.

5. Indien een reclame door Vlonderschroeven.com gegrond wordt bevonden, is Vlonderschroeven.com uitsluitend verplicht de alsnog overeengekomen prestatie te leveren, dan wel een billijke schadevergoeding te betalen. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlonderschroeven.com, onder door Vlonderschroeven.com te bepalen voorwaarden.

7. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum.

8. Na het verstrijken van de termijnen in dit artikel genoemd wordt de wederpartij geacht geleverde zaken respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

 

Artikel 13. Garantie en aansprakelijkheid

 

Voor de deugdelijkheid en/of geschiktheid van door Vlonderschroeven.com geleverde zaken gaat onze garantie niet verder dan waarvoor door onze leverancier wordt ingestaan.
2. Vlonderschroeven.com garandeert geleverde nieuwe machines gedurende de tijd van 6 maanden na levering of verzending, dat wil zeggen dat zij alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, ofwel door andere zal vervangen (zulks ter keuze van Vlonderschroeven.com), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 12 genoemde termijnen schriftelijk ter kennis wordt gebracht van Vlonderschroeven.com en, voor zover Vlonderschroeven.com dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgestuurd. De garantietermijn wordt verkort naar rato de machines meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.

3. De onder sub 1 vermelde garantie met betrekking tot herstelling of het gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.

4. Mocht de wederpartij gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Vlonderschroeven.com verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van Vlonderschroeven.com. De wederpartij heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat Vlonderschroeven.com haar garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle heeft nagekomen.

5. De garantie geldt in de plaats van elke andere aansprakelijkheid voor niet, niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van Vlonderschroeven.com, die derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de wederpartij evenwel niet zal overgaan alvorens Vlonderschroeven.com uitdrukkelijk in gebreke te hebben gesteld en Vlonderschroeven.com een redelijke termijn te hebben gegund, waarbinnen Vlonderschroeven.com alsnog aan haar garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.

6. Vlonderschroeven.com is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade ter zake bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijk, schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van goederen of enige andere schade uit welken hoofde of van welke aard ook, welke als direct of indirect gevolg van door Vlonderschroeven.com geleverde goederen, door Vlonderschroeven.com gegeven adviezen, door Vlonderschroeven.com verrichte werkzaamheden of diensten, vertragingen of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de wederpartij en/of derden mocht ontstaan.

7. De wederpartij is verplicht Vlonderschroeven.com te vrijwaren tegen alle (potentiële) vorderingen van derden naar welke vorderingen in deze voorwaarden wordt verwezen.

8. Vlonderschroeven.com is bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde goederen na levering niet (meer) voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde eisen aan het gebruik van deze goederen.

9. Indien Vlonderschroeven.com onverhoopt toch tot vergoeding van schade zal zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de door wederpartij ten tijde van die aanspraak betaalde factuurprijs van de betrokken goederen dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.

10. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan goederen, gereedschap en materialen van Vlonderschroeven.com ten gevolge van verlies, diefstal, brand, wateroverlast of beschadiging, zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan de grove schuld van Vlonderschroeven.com of haar ernstige nalatigheid.

11. Indien Vlonderschroeven.com een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen de eventueel aangesproken werknemers van Vlonderschroeven.com daar eveneens een beroep op doen, dit als ware zij zelf bij de overeenkomst partij. Bij levering van machines zal Vlonderschroeven.com voor zover nodig en/of vereist, aan wederpartij aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waaraan wederpartij verplicht is zich te houden. Vlonderschroeven.com mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van wederpartij, van uitgaan dat wederpartij en haar personeel of de personen die wederpartij direct of indirect bij of met de machine laat werken of verblijven zulks in de ruimste zin van het woord- de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld, in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Vlonderschroeven.com is bereid aan wederpartij, voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Wederpartij is gehouden de kosten ter zake te voldoen.
Vlonderschroeven.com heeft geen andere of verdere aansprakelijkheid dan die welke is omschreven in 13.1 t/m 13.12. In het bijzondere is Vlonderschroeven.com niet aansprakelijk voor enige indirecte schade.

 

Artikel 14. Overmacht

 

1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Vlonderschroeven.com wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand Vlonderschroeven.com de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Vlonderschroeven.com de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een door Vlonderschroeven.com te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.

In dergelijke gevallen zal Vlonderschroeven.com niet aansprakelijk zijn voor enig geleden verlies of schade.

2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elk van de wil van partijen, onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

3. Als overmacht worden o.m. beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, terrorisme, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zo hier te lande als in het land van herkomst van de machines, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere lande, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, enz. gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan de wederpartij, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij wij zijn aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Vlonderschroeven.com, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten onze controle of zeggenschap vallen.

4. Indien naar het oordeel van Vlonderschroeven.com de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Vlonderschroeven.com het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

5. Is naar het oordeel van Vlonderschroeven.com de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen voor de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

6. De partij die meent in een overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

Artikel 15. Opschorting en beëindiging

 

Indien de wederpartij niet iedere verplichting met betrekking tot de overeenkomst nakomt, of indien er een goede reden is om te veronderstellen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet na zal komen, of in geval van (aanvrage van) faillissement, surseance van betaling, schikking met crediteuren, of (gedeeltelijke) liquidatie alsmede indien ten laste van wederpartij executoriaal beslag wordt gelegd, is Vlonderschroeven.com gerechtigd zonder berichtgeving daartoe, haar verplichting(en) onder dit contract op te schorten voor maximaal 6 maanden of het contract zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te haren keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor betaling van enige compensatie of schade. Alles onverminderd het recht van Vlonderschroeven.com op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.

 

Artikel 16. Vrijwaring

 

1. Vlonderschroeven.com zal nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade, welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Vlonderschroeven.com jegens de wederpartij zal zijn.

2 . De wederpartij vrijwaart Vlonderschroeven.com tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomst met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie (vrijwaring van aansprakelijkheid) ten behoeve van Vlonderschroeven.com bedingen.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daarmede samenhangende overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18. Geschillenregeling

 

Geschillen welke tussen Vlonderschroeven.com en de wederpartij mochten ontstaan in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarmede samenhangende overeenkomsten zullen, wanneer behorend tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

 

Artikel 19. Nietigheid/Vernietigbaarheid

 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.